Learning English

CURE YOUR FUTURE

Tiếng anh cho tương lai chính bạn

Khóa học

ONLINE 6 THÁNG

Phát âm chuẩn – Tự tin giao tiếp

BEGINER A1+

20 âm IPA, 7 Nguyên tắc
200 từ vựng 100 cấu trúc ngữ pháp

INTERMEDIATE A2

Nguyên tắc phát âm nâng cao 300 từ vựng
Cấu trúc ngữ pháp nâng cao, câu đơn, câu ghép