Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E – Đơn Giản, Dễ Học

06/02/2023

4.5/5 (6 Reviews)

Tiếng Anh luôn là một ngôn ngữ bất tận với vô vàn những từ vựng và kiến thức được cập nhật mỗi ngày. Do đó mà đối với những ai mới bắt đầu học tiếng Anh, chắc chắn họ sẽ cảm thấy quá tải và bất ngờ trước một kho tàng từ vựng đến từ nhiều chủ đề vô cùng khác nhau. Và để tiết kiệm thời gian tra cứu từ vựng của các bạn, hãy cùng PLATERRA khám phá ngay những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E từ các ký tự quen thuộc qua bài viết này nhé!

Từ Tiếng Anh Bắt Đầu Bằng Chữ E

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E có 3 chữ cái

 1. End /end/ (n): kết thúc
 2. Eat /iːt/ (v): ăn uống

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 4 chữ cái

 1. Each /iːtʃ/: mỗi
 2. Easy /ˈiː.zi/ (a): dễ dàng
 3. Exit /ˈek.sɪt/ (n): lối thoát
 4. Exam /ɪɡˈzæm/ (n): ví dụ

Những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 5 chữ cái

 1. Every /ˈev.ri/: mỗi
 2. Early /ˈɜː.li/ (a, adv): sớm
 3. Eight /eɪt/: số tám
 4. Enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích thú
 5. Event /ɪˈvent/ (n): sự kiện
 6. Earth /ɜːθ/ (n): trái đất
 7. Eagle /ˈiː.ɡəl/ (n): đại bàng

Các từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E có 6 chữ cái

 1. Either /ˈaɪ.ðər/ (adv): hoặc
 2. Enough /ɪˈnʌf/: đủ
 3. Effect /ɪˈfekt/ (n0: ảnh hưởng
 4. Ensure /ɪnˈʃɔːr/ (v): đảm bảo
 5. Energy /ˈen.ə.dʒi/ (n): năng lượng
 6. Expect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đợi
 7. Easily /ˈiː.zəl.i/ (adv): dễ dàng
 8. Except /ɪkˈsept/: ngoại trừ
 9. Enable /ɪˈneɪ.bəl/ (v): kích hoạt
 10. Estate /ɪˈsteɪt/ (n): động sản
 11. Entire /ɪnˈtaɪər/ (a): toàn bộ
 12. Effort /ˈef.ət/ (n): cố gắng
 13. Equity /ˈek.wɪ.ti/ (n): công bằng
 14. Engine /ˈen.dʒɪn/ (n): động cơ
 15. Extent /ɪkˈstent/ (n): mức độ

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 7 chữ cái

 1. Example /ɪɡˈzɑːm.pəl/ (n): ví dụ
 2. Eastern /ˈiː.stən/ (a): phía Đông
 3. Exactly /ɪɡˈzækt.li/ (adv): chính xác
 4. Expense /ɪkˈspens/ (n): chi phí
 5. Explain /ɪkˈspleɪn/ (v): giải thích
 6. Excited (a): bị kích thích
 7. Element /ˈel.ɪ.mənt/ (n): thành phần
 8. Edition /ɪˈdɪʃ.ən/ (n): sự xuất bản, phiên bản
 9. Exhibit /ɪɡˈzɪb.ɪt/ (v): vật trưng bày, triển lãm
 10. Endless /ˈend.ləs/ (a): mãi mãi

Những nhóm từ vựng tiếng Anh phổ biến bằng chữ E có 8 chữ cái

 1. Economic /iː.kəˈnɒm.ɪk/ (a): kinh tế
 2. Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (n): trao đổi
 3. Evidence /ˈev.ɪ.dəns/ (n): chứng cớ
 4. Exercise /ˈek.sə.saɪz/ (n): luyện tập, thực hành
 5. Earnings /ˈɜː.nɪŋz/ (n): thu nhập
 6. Estimate /ˈes.tɪ.meɪt/ (v): ước tính, lượng giá
 7. Exposure /ɪkˈspəʊ.ʒər/ (n): sự phơi nhiễm, sự gian xảo
 8. Everyday /ˈev.ri.deɪ/ (a): mỗi ngày
 9. Evaluate /ɪˈvæl.ju.eɪt/ (v): giá trị
 10. Enormous /ɪˈnɔː.məs/ (a): to lớn, khổng lồ
 11. Engineer /ˌen.dʒɪˈnɪər/ (n): kỹ sư

Nhóm từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 9 chữ cái

 1. Education /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ (n): giáo dục
 2. Executive /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ (n): điều hành
 3. Excellent /ˈek.səl.ənt/ (a): xuất sắc
 4. Extensive /ɪkˈsten.sɪv/ (a): sâu rộng, hiểu biết rộng
 5. Effective /ɪˈfek.tɪv/ (a): có hiệu lực
 6. Expertise /ˌek.spɜːˈtiːz/ (n): chuyên môn
 7. Expansion (n): sự bành trướng
 8. Establish /ɪˈstæb.lɪʃ/ (v): thành lập
 9. Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ (n): có hiệu quả
 10. Emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/ (n): trường hợp khẩn cấp
 11. Existence /ɪɡˈzɪs.təns/ (n): sự tồn tại
 12. Evolution /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ (n): sự phát triển
 13. Emotional /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ (a): đa cảm
 14. Economics /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ (n): kinh tế học
 15. Everybody /ˈev.riˌbɒd.i/: mọi người
 16. Exception /ɪkˈsep.ʃən/ (n): ngoại lệ
 17. Excessive: quá đáng
 18. Explosion /ɪkˈspləʊ.ʒən/ (n): vụ nổ
 19. Exclusion /ɪkˈskluːd/ (v): loại trừ

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 10 chữ cái

 1. Especially /ɪˈspeʃ.əl.i/ (adv): đặc biệt
 2. Everything /ˈev.ri.θɪŋ/ (n): mọi thứ
 3. Employment /ɪmˈplɔɪ.mənt/ (n): nơi làm việc, công việc
 4. Enterprise /ˈen.tə.praɪz/ (n): doanh nghiệp
 5. Eventually /ɪˈven.tʃu.ə.li/ (adv): cuối cùng, sau cùng
 6. Expression /ɪkˈspreʃ.ən/ (n): biểu hiện, cách biểu lộ
 7. Exhibition /ˌek.sɪˈbɪʃ.ən/ (n): buổi triển lãm​​
 8. Enrollment: ghi danh
 9. Excellence /ˈek.səl.əns/ (n): xuất sắc
 10. Enthusiasm /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/ (n): hăng hái
 11. Everywhere /ˈev.ri.weər/ (adv): khắp nơi
 12. Excitement /ɪkˈsaɪt/ (n): sự phấn khích
 13. Experiment /ɪkˈsper.ɪ.mənt/ (n): thí nghiệm
 14. Engagement /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ (n): hôn ước, lễ đính hôn

Các từ vựng tiếng anh bắt đầu bằng chữ E có 11 chữ cái

 1. Environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (n): môi trường
 2. Engineering /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ (n): kỹ thuật
 3. Experienced /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ (n): kinh nghiệm
 4. Educational /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ (a): phương pháp giáo dục
 5. Effectively /ɪˈfek.tɪv.li/ (adv): hiệu quả
 6. Exploration /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ (n): sự khám phá, thăm dò
 7. Examination /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ (n): kiểm tra
 8. Encouraging /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ (n): khích lệ, khuyến khích
 9. Expectation /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ (n): sự mong đợi
 10. Endorsement /ɪnˈdɔːs.mənt/ (n): chứng thực
 11. Explanatory /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ (a): giải thích
 12. Exponential /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ (a): số mũ
 13. Egalitarian /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ (a): bình đẳng
 14. Emplacement /ɪmˈpleɪs.mənt/ (n): sự thay thế
 15. Emotionless /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ (a): vô cảm
 16. Excrescence /ekˈskres.əns/ (n): sự xuất hiện
 17. Exclamatory /eksˈklæm.ə.tər.i/ (a): cảm thán, thán từ

Những nhóm từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E có 12 chữ cái

 1. Enthusiastic: tận tâm
 2. Exploitation /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/ (n): khai thác, sự lợi dụng
 3. Encroachment /ɪnˈkrəʊtʃ.mənt/ (n): sự lấn chiếm
 4. Experiential /ɪkˌspɪə.riˈen.ʃəl/ (a): dựa theo kinh nghiệm
 5. Econometrics /iˌkɒn.əˈmet.rɪks/ (n): kinh tế lượng
 6. Excruciating /ɪkˈskruː.ʃi.eɪ.tɪŋ/ (a): đau đớn, dữ dội
 7. Electrolysis /iˌlekˈtrɒl.ə.sɪs/ (n): điện phân, điện từ
 8. Electrolytic: điện phân
 9. Equivocation /ɪˌkwɪv.əˈkeɪ.ʃən/ (n): không rõ ràng
 10. Exterminator /ɪkˈstɜː.mɪ.neɪ.tər/ (n): kẻ ám sát
 11. Emotionalism /ɪˈməʊ.ʃən.əl.ɪ.zəm/ (n): cảm động
 12. Expressivity: biểu cảm

Các từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E có 13 chữ cái

 1. Environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/ (a): thuộc về môi trường
 2. Entertainment /en.təˈteɪn.mənt/ (n): giải trí
 3. Extraordinary /ɪkˈstrɔː.dɪn.ər.i/ (a): lạ lùng, phi thường
 4. Establishment /ɪˈstæb.lɪʃ.mənt/ (n): thành lập
 5. Encouragement /ɪnˈkʌr.ɪdʒ.mənt/ (n): sự khuyến khích
 6. Embarrassment /ɪmˈbær.əs.mənt/ (n): sự lúng túng
 7. Electrostatic /iˌlek.trəʊˈstæt.ɪk/ (a): tĩnh điện
 8. Endocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/ (n): khoa nội tiết
 9. Enlightenment /ɪnˈlaɪ.tən.mənt/ (n): làm rõ ràng, giác ngộ
 10. Extracellular /ˌek.strəˈsel.jə.lər/ (n): khác thường
 11. Expeditionary /ˌek.spəˈdɪʃ.ən.ər.i/ (a): viễn chinh
 12. Expressionism /ɪkˈspreʃ.ən.ɪ.zəm/ (n): biểu thị
 13. Ethnocentrism /ˌeθ.nəʊˈsen.trɪ.zəm/: chủ nghĩa dân tộc
 14. Equilibristic: cân bằng
 15. Equilibration: thăng bằng

Nhóm từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E có 14 chữ cái

 1. Electronically: điện tử
 2. Electroforming: điện hóa
 3. Electrofishing: đánh bóng điện
 4. Electabilities: điện năng
 5. Emotionalizing: tạo cảm xúc
 6. Electivenesses: quyền lựa chọn
 7. Emotionalistic: tình cảm
 8. Embarrassments: sự bối rối, lúng túng
 9. Ecclesiologist: nhà giáo hội học
 10. Ecocatastrophe: thảm họa

Từ vựng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E có 15 chứ cái

 1. Electromagnetic: điện từ
 2. Electrodynamics: động điện học
 3. Exemplification: sự tôn vinh
 4. Excommunication: sa thải, sự khai trừ
 5. Ethnomusicology: dân tộc học
 6. Extracurricular: ngoại khóa
 7. Effectivenesses: hiệu quả
 8. Educationalists: các nhà giáo dục học
 9. Electrochemical: điện hóa
 10. Electrodeposits: đồ điện tử
 11. Expensivenesses: sự đắt tiền

Qua những nhóm từ vừa rồi PLATERRA hy vọng bạn sẽ bổ sung thêm cho mình những từ vựng phong phú bằng tiếng Anh bắt đầu từ chữ E hay nhất. PLATERRA, trung tâm anh ngữ với chất lượng đào tạo tốt nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn thêm về các khoá học phù hợp với mình nhé!

Bài viết cùng danh mục

Gọi ngay cho chúng tôi!